مطیع بودن

در هر اداره ای گوش دادن به حرف رئیس و اطاعت از فرمان او باعث رضایت وی و آرامش در کار است.

حتی اگر قلباً از رئیس خوشمان نیاید و یا دستوراتش را ظالمانه بپنداریم. در حالی که اطاعت از کسی که مهربانتر از خودمان به ماست، دوست داشتنی تر از او در جهان نیست و از هرگونه ظلم برّی است بسیار شیرین و لذت بخش خواهد بود. قطعاً او کسی نیست جز حضرت پروردگار ....


چاپ   ایمیل

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment