تقوا

تقوا به معنای قرار دادن خویش در پناهگاه و همچنین به معنای خویشتن داری در برابر گناهان است.

تقوا یک نیروی باز دارنده ای است که به صورت یک ملکه نفسانی و نیروی درونی در وجود انسان به وجود می آید و او را در برابر طغیان شهوات و ارتکاب کارهای خلاف حفظ می کند.؟؟؟ در حقیقت تقواى الهى، يعنى خويشتندارى و بازدارىِ نفس بر مبناى خواست خداوند.


چاپ   ایمیل

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment